MENUMENU

REGULAMIN

REGULAMIN DODAWANIA oraz PRZEGLĄDANIA OGŁOSZEŃ na PORTALU EKSKLUZYW.PL i w PORTALACH PARTNERSKICH

1. REGULAMIN
Regulamin dodawania oraz przeglądania ogłoszeń na portalu EKSKLUZYW.PL oraz na portalach partnerskich, zwany dalej REGULAMINEM określa zasady dostępu do usług, świadczonych na stronach płatnego portalu internetowego www.ekskluzyw.pl, którego właścicielem i administratorem jest Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruska 22, lokolicach 5 (50-079 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000194170, NIP 584-10-00-716, a w szczególności:

 • zasady dodawania przez Użytkowników płatnych ogłoszeń publikowanych na portalu EKSKLUZYW.PL,
 • zasady umieszczania ogłoszeń w ramach ewentualnych promocji określone w zakładce „Cennik i reklama”,
 • dopuszczalną treść ogłoszeń zamieszczanych na portalu EKSKLUZYW.PL oraz na portalach partnerskich,
 • konsekwencje prawne wynikające z zamieszczenia ogłoszeń na portalu EKSKLUZYW.PL oraz na portalach partnerskich,
 • zasady dostępu przez Użytkowników do ogłoszeń, zamieszczonych na wybranych stronach portalu EKSKLUZYW.PL oraz na portalach partnerskich.

2. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 • Dodawanie ogłoszeń na portalu EKSKLUZYW.PL następuje za pośrednictwem sieci Internet.
 • Dodawanie ogłoszeń na portalu EKSKLUZYW.PL jest odpłatne.
 • Wszystkie ogłoszenia, przed ich publikacją na portalu EKSKLUZYW.PL muszą zostać zaakceptowane przez moderatora.
 • W przypadku wyrażenia przez moderatora zgody na publikację ogłoszenia, Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. skontaktuje się z Użytkownikiem, który dodał ogłoszenie, w celu weryfikacji danych kontaktowych użytkownika oraz ustalenia sposobu zapłaty przez użytkownika wynagrodzenia. Kontakt nie będzie wymagany w przypadku bezpłatnych publikacji ogłoszeń w ramach promocji.Wynagrodzenie ryczałtowe za umieszczenie i utrzymywanie ogłoszenia na portalu EKSKLUZYW.PL określony jest w cenniku znajdującym się w zakładce „Cennik i reklama”, Okres publikacji liczony jest od dnia, w którym ogłoszenie stanie się widoczne dla Użytkowników.
 • Użytkownik dokona zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie ogłoszenia na konto bankowe Polskiej Giełdy Nieruchomości-Press Sp. z o.o. wskazane na rachunku lub fakturze VAT przesłanej Użytkownikowi przez przedstawiciela handlowego portalu.
 • Ogłoszenie dodane na portalu EKSKLUZYW.PL staje się widoczne dla pozostałych Użytkowników portalu EKSKLUZYW.PL pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie ogłoszenia oraz po wpłynięciu wynagrodzenia na rachunek bankowy Polskiej Giełdy Nieruchomości-Press Sp. z o.o.
 • Zasady dotyczące płatności nie dotyczą bezpłatnej publikacji ogłoszeń w ramach promocji. W takim wypadku ogłoszenie stanie się widoczne dla innych Użytkowników, po jego akceptacji przez moderatora.

3. DOPUSZCZALNA TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH na PORTALU EKSKLUZYW.PL oraz na PORTALACH PARTNERSKICH

 • Treść danego ogłoszenia powinna być prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, zwyczajami, a także normami moralno – etycznymi. W szczególności treść ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich w tym osób odwiedzających portale prowadzone przez Polską Giełdę Nieruchomości-Press Sp. z o.o. oraz portale partnerskie.
 • Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
 • Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu, którego dotyczy ogłoszenie.
 • Zabronione jest umieszczanie aktywnych linków. Dopuszczalne umieszczanie jest nieaktywnych linków dotyczących wyłącznie bezpośrednio przedmiotu danego ogłoszenia. zabrania się umieszczania linków do stron, na których znajdują się materiały promocyjne użytkownika, producenta lub sprzedawcy.
 • Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników wszelkich działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
 • Zabronione jest powielanie ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach lub materiałach wideo.
 • Zabronione jest umieszczanie w treści ogłoszeń oraz na zdjęciach, reklamy innych serwisów www. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane bez konieczności informowania o powyższym fakcie Użytkownika.
 • Zabronione jest wykorzystywanie portalu EKSKLUZYW.PL do dystrybucji przedmiotów i materiałów objętych ochroną polskich i międzynarodowych praw autorskich oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność przedmiotów oferowanych w ogłoszeniach, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, legalność zdjęć i materiałów video a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

4. KONSEKWENCJE PRAWNE

 • Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, usunąć z portalu EKSKLUZYW.PL ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę, jak również co do treści którego osoby trzecie zgłoszą jakiekolwiek zastrzeżenia.
 • Niezależnie od postanowień punktu powyżej, Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, do usunięcia ogłoszenia lub jego części w przypadku, gdy treść takiego ogłoszenia lub dołączony do niego materiał zdjęciowy narusza niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu portalu EKSKLUZYW.PL, Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, po bezskutecznym upływie terminu Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. będzie uprawniona do zablokowania konta tego Użytkownika.

5. DOSTĘP do OGŁOSZEŃ
Dostęp do wszystkich ogłoszeń jest bezpłatny i możliwy za pośrednictwem sieci Internet.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Z usług objętych niniejszym Regulaminem mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 • Jakiekolwiek próby włamania się przez Użytkowników lub osoby trzecie do portalu EKSKLUZYW. PL lub portali partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do portalu oraz konsekwencjami prawnymi.
 • W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług objętych niniejszym regulaminem Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o., 50 – 079 Wrocław, ul. Ruska 22, lokolicach 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Polską Giełdę Nieruchomości-Press Sp. z o.o. w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania,. Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
 • W terminie 10 dni od zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
 • Rejestrując się na portalu EKSKLUZYW.PL, Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Polską Giełdę Nieruchomości – Press sp. z o.o. wybranych ogłoszeń w wydawnictwie „Property Journal” i/lub na portalu www.propertyjournal.pl. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zamieszczanie ogłoszenia w wydawnictwie „Property Journal” i/lub na portalu www.propertyjournal.pl obowiązany jest o powyższym fakcie poinformować Polską Giełdę Nieruchomości – Press sp. z o.o. składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 • Rejestrując się na portalu EKSKLUZYW.PL, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając w tym zakresie stosowne oświadczenia.
 • Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
 • Polska Giełda Nieruchomości-Press Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Polską Giełdę Nieruchomości-Press Sp. z o.o., który jednak nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem portalu odbywa się na zasadach dotychczasowych. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w portalu licząc od chwili wejścia w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść tych zmian.
 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Polską Giełda Nieruchomości Press sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Polską Giełdę Nieruchomości Press sp. z o.o. w ramach serwisu EKSKLUZYW.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.